PostHeaderIcon Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

24 sierpnia 2017

1.Zapoznanie rodziców ze Statutem Przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców z całokształtem pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu.

3.Przedstawienie rodzicom zasad bezpieczeństwa na terenie placówki, udzielenie informacji na temat odpłatności za przedszkole, wysokości składki ubezpieczeniowej.

4.Zebranie propozycji od rodziców na temat pracy przedszkola oraz informacji o dzieciach.

5. Wybranie przedstawicieli grupy do Rady Rodziców.

28 września 2017

1.Zapoznanie rodziców z Nową Podstawą Programową dla przedszkola, programem nauczania

2.Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, kalendarzem imprez, harmonogramem zebrań, konkursami przedszkolnymi, planem wycieczek

8 listopada 2017

1.Zajęcia otwarte w poszczególnych grupach z udziałem rodziców – nadanie imion grupom.

30 listopada 2017

1.Sprawozdanie z wstępnej obserwacji dzieci.

2.Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci wykazujących zaburzenia w rozwoju psychofizycznym.

26 stycznia2018

1.Ocena pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

15 marca 2018

1.Zajęcia otwarte  w poszczególnych grupach z udziałem rodziców.

26 kwietnia 2018

1.Ocena dojrzałości szkolnej i obserwacji dzieci.

2.Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.Omówienie zakończenia roku szkolnego.

14 czerwca 2018

I

1.Ocena pracy wychowawczo- dydaktycznej w drugim półroczu pobytu dzieci w przedszkolu.

2.Pedagogizacja rodziców pedagog szkolny.

3.Dyskusja z rodzicami dotycząca referatu, własnych spostrzeżeń rodziców, nauczycieli oraz wyciąganie wniosków z negatywnych zachowań dzieci.

II

1. Dni otwarte dla rodziców.