PostHeaderIcon Informacja

W dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) przedszkole będzie nieczynne.

 

PostHeaderIcon Powrót uczniów do szkoły - 31.05.2021 r.

W związku z powrotem wszystkich uczniów do szkoły i zakończeniem nauki zdalnej, zwracamy się z prośbą o zwrócenie wypożyczonych tabletów i laptopów do dnia 11.06.2021 r.

Dowozy i odwozy dzieci odbywają się jak dotychczas.

 

PostHeaderIcon Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
Uczniowie logują się do systemu naboru elektronicznego: https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/ podając login i hasło otrzymanych przez wychowawcę.
 

PostHeaderIcon Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

"Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Materiały znajdą Państwo na stronie:

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Edukacji i Nauki"

 

PostHeaderIcon Rozkład nauczania hybrydowego

ROZKŁAD NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

od 17.05.2021r.

 

17. 05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 7 a,b - 8, zdalne klas 4,6

18.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 7 a,b - 8, zdalne klas 4,6

19.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 7 a,b - 8, zdalne klas 4,6

20.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 4,6; zdalne klas 7 a,b - 8

21.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 4,6; zdalne klas 7 a,b – 8

24.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 7 a,b - 8, zdalne klas 4,6

25 – 27.05.2021 – egzaminy klasy 8. Uczniowie klas 1-7 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

28.05.2021 – nauczanie stacjonarne klas 4,6; zdalne klas 7a,b-8

 

Od 31.05.2021 r. planowany jest powrót do nauczania stacjonarnego wszystkich uczniów.